شحقه وش حقه

شحقه / وش حقه

ish hakh / Osh hakh
استفهام تعني >>> لماذا ؟؟؟
شحقه البيت وسخ ؟>>> لماذا البيت متسخ ؟

وش حقه ما رحت للشغل ؟ >>> لماذا لم تذهب للعمل ..؟
By pearl
Comments ()
Login to continue