بوظ

بوظ

Bawath
word in Egyptian
بوظ معناها خرب او افسد
انتي بوظتيه التلفون

انتي افسدتي التلفون
By a guest
t-shirt get t-shirt
Comments ()
Login to continue