هایشه

هایشه

Hayshe
word in Iraqi
فی اللهجه الاهوازیه الهایشه هی بمعنی البقره و جمعها هوایش (Huwayesh)
-وین هوایشکم ؟ بعد ما اشوفچ تسرحین بیهن؟!
- ابوی باعهن کلهن.
By a guest
Comments ()
Login to continue