منيب

منيب

maneeb
word in Najdi
i don't want
i don't want to go.
أي لا أريد
منيب رايح = لن أذهب
منيب ماكل = لن آكل
  • English
  • Arabic
By Bird
t-shirt get t-shirt

منيب

maneeb
word in Najdi
لن افعل - تسبق القول كــ
اي لن اعمل شي
منيب مسوي شي
By a guest
Comments ()
Login to continue