مشنقل

مشنقل

moshnqal
word in Hijazi
بمعنى مفتوح لأقصى حد..
قوم سكر الباب المشنقل دا ..
t-shirt get t-shirt

مشنقل

mshngal
word in Hijazi
مشنقل بمعنى مفتوح على الاخير او مشرع ..
إشبو باب الشارع مشنقل
By Fares
Comments ()
Login to continue