مراکبک غرگانات

مراکبک غرگانات؟

Marakbak Gharganat?
phrase in Iraqi
فی اللهجه الاهوازیه تقال للشخص الذی یحس بحزن . فیقال له "مراکیک غرگانات؟" ای هل غرقت سفنک؟ ای هل فقدت کل راس مالک و ثروتک کی تحزن هکذا؟
اشمالک الیوم مو علی بعضک؟ مراکبک غرگانات؟
By a guest
Comments ()
Login to continue