متعفلق

متعفلق

mutafleq
word in Libyan
اي ان مزاجه سيئ متعكر من شيء الم به او اغضبه
خيره فلان متعفلق؟ اي ما خطب فلان اراه غاضبا ما عكر صفوه؟
By a guest
Comments ()
Login to continue