قعر

t-shirt get t-shirt

قعر

Salllem56
word in Saudi
قعر هي مؤخره او مكوه او فكحه الخ... والله عندها اسماء كثيره الوصخه
هي فلانه قعرها كبيييير ه
هي فلانه مكوتها كبيرره
By a guest
Comments ()
Login to continue