فسوه الواوی

فسوه الواوی!

Faswat El-Wawi
word in Iraqi
فسوه بفتح الفاء هی الریح التی تخرج من الموخره من دون صوت - و الواوی هو الثعلب و فسوه الواوی هو الاعصار الصغیر الذی یتشکل ایام الصیف الحاره و یثیر الاتربه
شوف! شوف! فسوه الواوی!
By a guest
Comments ()
Login to continue