عیر ابدگرک

عیر ابدگرک

3er ebdagrak
phrase in Khaliji Iraqi
بمعنی عیر اب بگرک علی قولت علی عباسی
عیر =زب
بگرک=طیزک=عزک
شخص1:شباب تعالو نسبح فی اللیل
شخص2:عیر ابدگرک هسه وکت اسباحه؟!!
By a guest
Comments ()
Login to continue