عوفه

عوفه

Aofa
word in Iraqi
تعني اترك هذا الشخص كان كلام وجه له أو أي شيء
عوفه بقبره وتتكلموا عنه
By a guest

عوفه

3ofah
word in Iraqi
اعف عنه
عوفه خطيه الولد
By a guest
Comments ()
Login to continue