عطن

عطن

3a6n
word in Najdi
عطن : عطني

و هي بالاصل ( عطني ) و لكن حذفت النون للتخفيف
يا علي عطن الكتاب = يا علي عطني الكتاب
By a guest
t-shirt get t-shirt
Comments ()
Login to continue