عديل

عديل

adeel
phrase in Sudanese
كلمة عديل تقال في عدة اماكن و هي تعني الصريح او الدغري
امشي عديييل- اتكلم عديييل- دا موت عدييل- عديييل كدا
By a guest
t-shirt get t-shirt
Comments ()
Login to continue