طراگ

طراگ

6rag
word in Iraqi
صفعه (فی اللهجه الاهوازیه) و ایضا یقولون "راشدی Rashdi"
یما شوفی خویلد طگنی طراگ! (انظری یا امی لقد صفعنی خویلد)
By a guest
Comments ()
Login to continue