طراگ

  • عربي
  طراگ
  6rag
  word in Iraqi
  صفعه (فی اللهجه الاهوازیه) و ایضا یقولون "راشدی Rashdi"
  یما شوفی خویلد طگنی طراگ! (انظری یا امی لقد صفعنی خویلد)
  1 1 0
  Added by guest 5 September 2018
Comments ()