دون منه

دون منه

doun menh
phrase in Algerian
دون منه تعنى اقل منه او اصغر منه او تحته
عبد الله دون من سعد يعنى عبد الله اصغر منه سعد سنا * منزلى قبل دار البلديه يعنى بيتى دون البلديه
By a guest
Comments ()
Login to continue