دلاغ

دلاغ

dlaa3'
word in Kuwaiti
الدلاغ هو لباس الارجل " الجورب "
By q8i
t-shirt get t-shirt

دلاغ

Dlagh
word in Kuwaiti
" الجورب، الشرّاب " اللي بتجيبه تويم لي من الكويت
By a guest
Comments ()
Login to continue