دلاعة

دلاعة

Dela3aaaaa
word in Algerian
كي شغل اسمو نجيب فهمتني كفاش بصح ندلعو دلاعة
-دلاعة حط سطوري
-انا:راني راح نسرقها
-دلاعة: okey zin
By a guest
Comments ()
Login to continue