دقموس

دقموس

De8mos
word in Hijazi
الدقموس هو آخر الوجه ( الدقن ) إذا أتى على شكل ( مثلث ) حاد سموه دقموس .. فديته وفديت دقموسه :د
By a guest
t-shirt get t-shirt
Comments ()
Login to continue