توسد

توسد

towasad
word in Kuwaiti
هو فعل ماضي لوسد اي وضع تحت راسه وساده
By q8i
Comments ()
Login to continue