تقانه

تقانه

t8ana
word in Hijazi
تقال هذه الكلمه للشي الجميل وهي بمعنى حمااااااااااااااس
ياا وااد شووف هذه السيااااااااااره مرره تقااانه
By capo
t-shirt get t-shirt
Comments ()
Login to continue