برد كبد

برد كبد

b'rraad ka'bd
phrase in Khaliji Saudi
1- أعجب
2- شفى غليل
3- سر
4- بر
والله قرارت الوزير بردت كبودنا.
By a guest
t-shirt get t-shirt
Comments ()
Login to continue