افلح

افلح

Efla7
phrase in Khaliji Hijazi
افلح من الفلاح وهو التقدم ومعناه هنا اذهب او تقدم
هيا يالله يالله افلح
By a guest
t-shirt get t-shirt
Comments ()
Login to continue