اثره

اثره

ahtrh
word in Najdi
(اثره) كلمه تعني صار او لكنه
حسبتها مذاكره اثرها تكذب

شكله صادق اثره يلعب علي
By 123
t-shirt get t-shirt
Comments ()
Login to continue