هات هاتو او هاتلي

  • عربي
  هات -هاتو او هاتلي
  hat-hato ao hatly
  word in Yemeni
  هاتو او هاتلي : - كلمه عدنيه تعني اعطني اياه او جيبوه
  -معي تلفون جديد
  -هاتو كيه باشوف
  _
  هاتلي الجد ولابره
  _
  2 0 0
  Added by guest 23 May 2017
Comments ()